FRÅGA TILL STATSRÅD

2011-06-03

Till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslöshet bland unga vuxna med utländsk bakgrund

Trots många lediga jobb växer arbetslösheten bland invandrarungdomar. Enligt statistik från SCB var ungefär var femte invandrad ung vuxen utan arbete 2008, 2010 var tredje. Det senaste året har arbetslösheten bland utrikes födda unga vuxna ökat med mer än tre procent, när den bland svenska unga vuxna gått ned med nästan tio procent.

Utbildningsnivån bland dem som invandrat är lägre än för 20 år sedan. Mer än var femte invandrad ungdom saknar idag gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med de svenska, fyra mot två procent. Regeringens passivitet inom arbetsmarknadspolitiken riskerar att cementera fast dess unga vuxna i ett långt utanförskap, trots en konjunkturuppgång när nya arbeten växer fram.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern vidta för att minska den höga arbetslösheten bland utrikes födda unga vuxna?

………………………………………

Maria Stenberg (S)

Överlämnas enligt uppdrag

Per Persson

ID: Fel! Okänt namn på