den 27 maj

Fråga

2010/11:563 Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar

av Johan Löfstrand (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

För 1,5 år sedan rapporterades i medierna att man räknar med att luften i den nya vägtunneln Förbifart Stockholm kommer att ha partikelhalter långt över vad som är acceptabelt från hälsosynpunkt. Enligt Astma- och Allergiförbundet som uttalat sig i Svenska Dagbladet nyligen har problemet med partikelhalterna inte kommit närmare sin lösning. Beräkningar pekar mot att tunnelluften kommer att orsaka 20–30 förtida dödsfall per år. Barn som åker ofta i tunneln löper en ökad risk att utveckla allergier och luftvägssjukdomar, menar man. Yrkestrafikanter kommer att bli särskilt hårt utsatta.

Trots att problemet varit känt under flera år har man således inte hittat någon lösning.

Kände miljöministern till att man räknade med så extremt höga partikelhalter i Förbifart Stockholms tunnlar när regeringen beslöt ge projekt tillåtlighet enligt miljöbalken i september 2009, och avser miljöministern att ta initiativ till någon lösning på problemet?