den 27 maj

Fråga

2010/11:559 Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Norges inträde på den svenska elcertifikatsmarknaden och den gemensamma ambitionsnivån på 26 terawatt kommer förhoppningsvis att leda till en positiv utveckling för utbyggnaden av förnybar el och vindkraft. En stor osäkerhet är dock hur mycket norsk vattenkraft som kommer att omfattas av systemet. Någon tillförlitlig analys har inte presenterats, och då existerande volym är stor, kan mycket små förändringar genom uppgradering ge ett stort tillskott.

Ett förutsägbart och stabilt elcertifikatssystem förutsätter att konkurrensvillkoren för alla aktörer blir så likvärdiga som möjligt. Ett sätt att hantera eventuellt fortsatt obalans i systemet är införandet av tätare kontrollstationer som möjliggör justering av kvotkurvan, det vill säga efterfrågan på elcertifikat.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern:

På vilket sätt kommer näringsministern att verka för att Norge presenterar en analys av hur mycket norsk vattenkraft som förväntas omfattas av systemet?