den 27 maj

Fråga

2010/11:556 Förbifart Stockholm och miljömålen

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den 10 maj 2011 avkunnade EU-domstolen sin dom i mål C479/10 mellan Europeiska kommissionen och Sverige. Sverige döms för att ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter när det gäller gränsvärden för PM10 i luften under flera års tid.

I ett svar till mig menar miljöminister Andreas Carlgren att problemet kommer att lösas genom förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan. Jag tror att det krävs mycket mer än så. Ett minskat trafikarbete är nödvändigt för att nå miljömålen. Det kan till exempel ske genom offensiva satsningar på kollektivtrafik och stopp för byggande av nya vägar. Enligt Naturvårdsverket kommer till exempel Förbifart Stockholm inte att leda till minskade utsläpp eftersom erfarenheter visar att ett frigjort vägutrymme i stadens centrala delar snabbt fylls upp av andra fordon, vilket alltså inte minskar det totala trafikarbetet.

Således kommer Förbifart Stockholm att öka på problemen med lokala utsläpp och inte bidra till att minska ohälsan för stockholmare.

Om miljöministern inte avser att verka för en omprövning av bygget av Förbifart Stockholm, kommer miljöministern då i stället att vidta åtgärder för att förbifartens ökade utsläpp kompenseras genom andra beslut?