den 24 maj

Fråga

2010/11:545 Åtgärder mot skatteundandragande

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige har år 2006 sagt upp dubbelbeskattningsavtalet med Peru mot bakgrund av att peruanska bolag använts för att undgå beskattning av vinstmedel i svenska fåmansföretag. Transaktionskedjan har slutat med att den svenske aktieägaren ägt sina aktier i det svenska fåmansföretaget genom ett peruanskt bolag. En utdelning har därefter lyfts från det peruanska bolaget. Transaktionerna har syftat till att enbart peruansk kupongskatt om 4,1 procent ska erläggas på vinstmedlen i det svenska fåmansföretaget och att inte någon svensk skatt ska utgå. Upplägget har utnyttjats av runt 100 ägare av fåmansbolag som tillsammans misstänks för att ha fört ut 1,8 miljarder kronor. Skatteverket har yrkat att lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet. Peruupplägget prövas och överklagas just nu i domstolar. När skatteavtalet med Peru upphörde har några flyttat sitt ägande till Cypern och olika skatterådgivare erbjuder nu skatteupplägg med detta land i stället. Även om Peruhålet i skattelagstiftningen täppts till så handlar det tydligen nu om så kallat skatteupplägg med andra länder. Att olika länder har skilda skattenivåer vilket leder till kapitalrörlighet får accepteras, det oacceptabla är när syftet är att i det närmaste helt undvika all beskattning.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att mer generellt och långsiktigt begränsa möjligheterna till olika ”skatteupplägg” syftande till ingen eller obefintlig beskattning?