den 24 maj

Fråga

2010/11:543 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

av Marianne Åhman (FP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Sverige riksdag antog FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. Tidigt påtalade handikapprörelsen att Sverige låg steget efter vad gällde arbete och sysselsättning för denna grupp.

Två år efter ratificerandet av konventionen ska återrapportering ske till FN. Den visar nu att alliansregeringen har vidtagit många åtgärder för gruppen personer med funktionsnedsättning. Dock kvarstår mycket arbete framför allt kring artikel 27, Arbete och sysselsättning.

Som exempel finns i gruppen mellan 16 och 30 år många med förlängd skolgång som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Även personer med psykiska funktionsnedsättningar har stora svårigheter. En ojämlikhet råder också inom detta område då rapporten visar att 60 procent män och endast 40 procent kvinnor har arbete och sysselsättning inom gruppen personer med funktionsnedsättning.

Arbete och sysselsättning är en central del i att uppfylla konventionens mål. Arbete är en viktig social del i livet och att ha en egen lön är grunden till ett självständigt liv. Når vi fram kring denna fråga har vi också kommit långt kring andra artiklar, som exempelvis artikel 19, Rätt att leva självständigt och att delta i samhället, samt artikel 5 ,Jämlikhet och icke-diskriminering.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att artikel 27, Arbete och sysselsättning, ska uppfyllas?