den 20 maj

Fråga

2010/11:540 Insatser för ökad patientsäkerhet

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Patientsäkerhetsarbete måste ha högsta prioritet i hälso- och sjukvården. Den nya patientsäkerhetslagen från 2010 innebär att vårdgivarna får ett tydligt och utvidgat ansvar att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Om det till exempel finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Möjligheterna för Socialstyrelsen att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgades genom den nya lagstiftningen. Vid beslut om prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den legitimerade. Ett problem i sammanhanget är att en arbetsgivare inte har möjlighet att vid beslut om anställning kontrollera om det pågår någon utredning mot en person som söker ett jobb i hälso- och sjukvården. Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) anger bara om det finns någon inskränkning i legitimationen. Inte ens om det pågår personutredning på Socialstyrelsen och/eller polisutredning om mycket allvarliga övergrepp eller felaktigheter finns det någon möjlighet för en arbetsgivare att få reda på detta vid registerkontroll. I ett antal olika fall har detta inneburit att personer som anmälts till Socialstyrelsen och polisen och avskiljts från sitt jobb ganska omedelbart fått ett nytt jobb på annan ort och hos en annan arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren har gjort registerkontroll men inte kunnat se att utredning om grova felaktigheter eller brott pågår.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Är socialministern beredd att se över regelverket för att se om det skulle kunna vara möjligt att i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vid misstanke om brott eller överträdelser över en viss nivå göra en tillfällig markering om att utredning pågår?