den 11 maj

Fråga

2010/11:501 Sveriges arbete med luftkvalitet

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den 10 maj 2011 avkunnade EU-domstolen sin dom i mål C479/10 mellan Europeiska kommissionen och Sverige. Sverige döms för att ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter när det gäller gränsvärden för PM10 i luften under flera års tid.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöministern Andreas Carlgren följande:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta så att Sverige inte på nytt gör sig skyldig till fördragsbrott på miljöområdet?