den 11 maj

Fråga

2010/11:499 Villkoren för ledsagarservice

av Ann Arleklo (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

På grund av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 14 februari 2011 kommer kommuner att sluta betala ledsagarnas omkostnader när de följer med brukare på olika arrangemang och utflykter. Det kan till exempel handla om inträdesbiljetter eller resor i samband med en utflykt, något som kommunen hittills betalat – oftast upp till vissa fastställda belopp. Kommunerna kommer i fortsättningen enbart att betala ut lön och det blir brukaren (den som ledsagas) som har att betala omkostnader. Detta kan medföra att brukaren måste avstå från arrangemang och utflykter i de fall de inte anser sig ha råd att betala även för ledsagarens omkostnader. Av domen framgår tydligt att domstolen anser att omkostnader för ledsagare enligt LSS som uppkommer av brukarens önskemål om aktiviteter inte ska bekostas av kommunen. Domstolen menar att oförutsebara kostnader för kommunerna kan uppstå och att om det hade varit meningen att kommunen skulle betala dessa kostnader så hade det framgått av LSS.

Genom domen hamnar alla som är i behov av ledsagare i en sämre situation än tidigare. Resultatet kan bli att aktiviteter begränsas eller inte blir av alls av ekonomiska skäl.

Med anledning av att domen förändrar förutsättningarna för ledsagarservice vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att upprätthålla syftet och kvaliteten i ledsagarservicen?