den 6 maj

Fråga

2010/11:488 Information om efterlevnaden av skogsvårdslagen

av Åsa Romson (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Det har nu gått 18 år sedan riksdagen antog den nya skogsvårdslagen. Lagens 30 § anger minimikrav på miljö- och kulturhänsyn vid skogsavverkningar, fast alla parter var inställda på att avverkningarna normalt skulle hålla en högre standard. En bärande princip i lagen är frihet under ansvar. Uppföljningar tyder på att skogsbruket inte tar det ansvaret som förväntades. Enligt den senaste så kallade polyaxundersökningen bryter så mycket som en dryg tredjedel av avverkningarna mot dessa minimikrav i lagen. Vi menar att en förbättrad efterlevnad kräver att myndigheterna får bättre sanktionsmöjligheter att använda.

Ett viktigt led i en bättre efterlevnad är en bred dialog och samhällsdebatt i de aktuella frågorna. En förutsättning för detta är i sin tur ordentlig information om hur det faktiskt förhåller sig. Finns betydande skillnader mellan olika typer av företag eller olika regioner är det viktigt att detta kommer fram. Ett radioprogram i helgen tyder dock på att Skogsstyrelsen stoppade information om den region där efterlevnaden var sämst. Detta ska ha skett efter det att ett av de dominerande företagen tagit kontakt med Skogsstyrelsens ledning. Kvaliteten på skogsavverkningar kräver också mer debatt, den kan inte få stoppas av enskilda skogsbolag.

Mot den bakgrunden vill jag fråga landsbygdsministern:

Vad avser landsbygdsministern att göra så att debatten kring kvaliteten i skogsavverkningarna blir allsidig och inte begränsas av stora skogsägare?