den 5 maj

Fråga

2010/11:481 Yrkestrafikens regler om gott anseende

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sedan början av 1990-talet innehåller den svenska yrkestrafiklagen, YTL, regler som ställer krav på att åkerier ska agera i enlighet med kraven på gott anseende för att erhålla och behålla sina trafiktillstånd. I YTL § 11 mom. 2c sägs att tillstånden kan dras in för den åkare som ”dömts för allvarliga och upprepade överträdelser av bestämmelser om löne- och anställningsvillkor i branschen”.

Regeln bygger på en EU-förordning som skapades med syftet att motverka lönedumpning och säkerställa sunda konkurrensvillkor i samband med utvecklingen av den inre marknaden för transporttjänster. Av två skäl har regelverket aldrig tillämpats i Sverige: Dels för att den svenska modellen för lönebildning bygger på förhandlade kollektivavtal, vilket leder till att brister i lönesättningen sällan behandlas i domstol, dels för att svenska åkerier importerar billig arbetskraft via bland andra utländska bemanningsföretag och därmed kringgår kravet på avtalsenliga löner.

I båda fallen rör det sig om förfaringssätt som tydligt bryter mot intentionerna i såväl YTL som den bakomliggande EU-förordningen.

Min fråga till statsrådet gäller vad hon avser att göra för att åtgärda problemen med att ovan nämnda EU-direktiv, samt andemeningen i YTL, kringskärs i praktiken.