den 4 maj

Fråga

2010/11:480 Insatser för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden

av Laila Olsen (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostaden är en social rättighet (1 kap. 2 § regeringsformen). Förverkligandet av denna målsättning förutsätter aktiva insatser av kommunerna. Att främja såväl ett varierat utbud av bostäder som trygga och hållbara boendemiljöer inryms uppenbart i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. I dessa frågor är kommunens bostadsförsörjningsprogram och planmonopol viktiga instrument.

Det är viktigt att förtydliga kommunernas ansvar för att främja integration och social sammanhållning och tillgodose bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för.

Ungdomar är i dag en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Regeringen har tidigare infört ett anslag för att finansiera stöd till kommuner som går i borgen för enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad, så kallade kommunala hyresgarantier, och har i vårpropositionen 2011 minskat anslaget med 6 miljoner kronor med kommentaren att det inte haft avsedd effekt.

Med anledning av ovanstående frågar jag bostadsminister Stefan Attefall:

Vilka förändringar i bostadsförsörjningslagen planerar statsrådet och regeringen för att förstärka kommunernas ansvar och vilka andra insatser planerar statsrådet och regeringen nu för att underlätta för personer med svag ställning på bostadsmarknaden att ordna bostad?