den 4 maj

Fråga

2010/11:476 Generella regler mot skatteläckage

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

I Riksrevisionens granskning av Sveriges skatteavtal med andra länder (RiR 2010:24) diskuteras bland annat den så kallade tioårsregeln. Regeln infördes 1984 för att säkerställa svensk beskattning på realisationsvinster som uppkommer när en fysisk person överlåter aktier och andelar i samband med utflyttning. Men eftersom det är bosättarlandet som har beskattningsrätten har tioårsregeln fått begränsad effekt. Detta problem är tänkt att kunna åtgärdas i samband med omförhandling av de bilaterala skatteavtalen.

Skatteverket menar att mer generella regler skulle vara ett effektivare sätt att komma till rätta med detta problem, snarare än att omförhandla alla aktuella skatteavtal. Att omförhandla avtalen är ett tidskrävande arbete där man också riskerar att andra för Sverige fördelaktiga villkor ändras. Regeringen delade 2007 denna bedömning men ansåg då att frågan måste beredas vidare. Riksrevisionen hänvisar i sin rapport till Finansdepartementet som uppger att inte något sådant arbete pågår i dag.

Andra länder som våra nordiska grannar, Tyskland och Österrike har infört en så kallad exitskatt för att komma till rätta med detta skatteläckage.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

Avser finansministern att ta något initiativ för att Sverige ska införa generella regler mot skatteläckage vid utflyttning?