den 13 april

Fråga

2010/11:450 Arbetsmiljöforskningens framtid

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I och med den borgerliga regeringens drastiska avslut av Arbetslivsinstitutet slogs mycket av den samlade arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen i Sverige sönder. Sedan dess har anslagen till forskningsområdet minskat och det innebär att generationsskiftet inom arbetsmiljöforskningen riskerar att försvåras. Svensk arbetsmiljöforskning är numera splittrad och osynlig. Framväxten av nya forskare på området är hotad.

I regeringens forskningsproposition hör arbetsmiljön inte till de prioriterade områdena. Detta anser jag är olyckligt, något som även företrädare för Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och Afa, arbetsmarknadens parters försäkringsbolag, håller med om. De är också överens om att det behövs ett nytt kunskapscentrum med uppgift att samla in och sprida kunskap tillbaka till arbetslivet, ge underlag för politiska beslut och delta i det internationella utbytet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är vilka åtgärder hon ämnar vidta för att säkerställa ett generationsskifte inom arbetsmiljöforskningen?