den 6 april

Fråga

2010/11:432 Ändrad bolagsordning för Posten Norden

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Inför Posten Nordens årsstämma har det lagts förslag om ändring i bolagsordningen där kravet på en kvalificerad majoritet på 80 procent i ett antal frågor tas bort. Det gäller exempelvis vid beslut om eller godkännande av nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler samt om bemyndigande för styrelse att besluta om sådana emissioner. Det gäller också följande punkter:

·       Beslut om fusion, delning eller likvidation av bolaget.

·       Beslut om avyttring av aktier i bolagets postdistribuerande dotterbolag i Sverige respektive Post Danmark A/S.

·       Beslut innebärande minskning av bolagets aktie- eller röstinnehav, på annat sätt än genom avyttring enligt punkt 5 ovan, till en nivå understigande två tredjedelar (2/3) av aktier och röster i bolagets postdistribuerande dotterbolag i Sverige respektive Post Danmark A/S, och beslut om fusion, delning eller likvidation av sådant bolag, eller om avyttring av en väsentlig del av sådant bolags verksamhet eller tillgångar.

Frågan väcks om denna ändring i bolagsordningen har något samband med riksdagens beslut att dra tillbaka bemyndigande om att börsintroducera Posten Norden.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är följande:

Har statsrådet agerat för att detta förslag till ny bolagsordning för Posten Norden nu läggs fram vid årsstämman den 15 april?