den 1 april

Fråga

2010/11:419 Miljözoner för personbilar

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Utomhusluften i flera av Sveriges städer påverkas mycket negativt av den lokala trafiken. När vårsolen äntligen tittar fram torkar tidigare snöbelagda gator fort och dubbade vinterdäck river upp stora mängder slitagepartiklar, vilka blir problem för hälsan för känsliga personer som vistas i gatumiljön. Trafikmängderna tenderar att öka efter vinterväglaget, och mängden avgaser ger också hälsoskadlig luft på gator där utvädringen är begränsad av omgivande bebyggelse. Folkhälsokonsekvenserna av dålig luft från tätortstrafik har i flera studier visat sig vara stora.

Transportstyrelsen har lagt ett förslag kring utökad kommunal rådighet över åtgärder för att minska luftföroreningar från tätortstrafiken. I det ingår förslag om att ge kommuner möjligheten att införa områdesbegränsade förbud mot dubbade vinterdäck och att införa miljözoner för personbilar med mycket höga utsläppsnivåer. I dag kan kommunerna inom ramen för stadsplanering och lokal trafikreglering bara planera väldigt långsiktigt för mindre vägtrafik eller mycket lokalt för enstaka gator förbjuda dubbade vinterdäck.

Min fråga till statsrådet är vad hon avser att göra för att fler och effektivare åtgärder genomförs för att minska luftföroreningarna från tätortstrafiken.