den 30 mars

Fråga

2010/11:415 Elevers förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan

av Jonas Gunnarsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolan har ett ansvar för varje elev. Målet för den svenska skolpolitiken är tydligt, varje elev ska utifrån sina förutsättningar nå de uppsatta målen. Om detta råder politisk enighet.

För att varje elev utifrån sina egna förutsättningar ska kunna nå de uppsatta målen krävs lyhörda och engagerade lärare som sätter den enskilda eleven i centrum. Det kan vara så att olika undervisningsmetoder eller pedagogik fungerar olika bra på olika elever. En del uppskattar och har lätt att lära sig i en traditionell undervisning medan andra behöver andra undervisningsmetoder för att nå sin fulla potential. Alla elever har inte förmågan att enbart utifrån en text i en lärobok ta till sig den kunskap som skolan har skyldighet att förmedla till eleven. Ofta kan det vara så att elevens kreativitet och nyfikenhet måste väckas genom andra metoder. Trots att detta på många sätt är allmänt vedertaget misslyckas skolan alltför ofta att anpassa sin undervisning så att varje elev klarar av att tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att nå de uppsatta målen.

Min fråga till utbildningsministern är vilka åtgärder han avser att vidta för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska nå de uppsatta målen.