den 25 mars

Fråga

2010/11:405 Kryssningskajen i Visby hamn

av Gunnar Andrén (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Turistnäringen är av central betydelse för Visbys och övriga Gotlands ekonomi. Under senare år har, till följd av Visby hamns bristande möjligheter att ta emot allt större kryssningsfartyg, antalet anlöp till Visby utvecklats sålunda:

2005: 147

2006: 95

2007: 98

2008: 72

2009: 63

2010: 68

Under 2010 beräknas antalet anlöp till ca 70. Att detta får betydelse för både bilden av Gotland och Sverige samt inte minst företagandet i Visby och Gotlands ekonomi är uppenbart.

En ny kryssningskaj med möjlighet för fartyg om 300 meters längd och 11,5 meters djupgående avses anläggas söder om nuvarande hamn. Bakom projektet står Region Gotland och Gotlands kommun.

Om allt löper utan fördröjning, hela finansieringen kan ordnas och tillstånd enligt miljöbalken beviljas – kan byggarbetet påbörjas under 2012 och den nya anläggningen stå färdig ett till två år senare. Det finns emellertid skäl att hysa oro för att inte alla delar av projektarbetet inklusive finansieringen kommer att vara hindersfri, vilket allvarligt skulle kunna komma att skada möjligheterna för att stimulera besöksnäringen på Gotland.

Vilka åtgärder avser statsrådet Catharina Elmsäter Svärd att vidta för att säkerställa att projektet Ny kryssningskaj i Visby kommer till stånd utan vidare förseningar?