den 24 mars

Fråga

2010/11:401 Krav på gratisarbete

av Gustav Fridolin (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Från fackligt håll har man kunnat observera en stadig ökning av uttalade och icke uttalade krav på osäkra, ofta unga, anställda att utföra arbete utan att få betalt för det. Osäkerheten på arbetsmarknaden gör att många känner sig pressade att gå med på villkor långt ifrån de avtal som formar det vi brukar kalla för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Särskilt stort verkar problemet vara inom hotell- och restaurangbranschen. Växer problemet snedvrider det konkurrensen, där det företag som väljer att inte pressa sin arbetskraft till att jobba gratis måste konkurrera med företag som till del förlitar sig på gratisarbetande ungdomar. Resultatet riskerar bli att tryggheten på arbetsmarknaden inom hela branschen eroderar. Det är värt att notera att det här är, som jag tidigare påpekat i en interpellation till arbetsmarknadsministern, en bransch som också av arbetsmarknadsskäl har fått stora subventioner av regeringen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att motverka att osäkra anställda inom hotell- och restaurangbranschen pressas till obetalt arbete?