den 15 mars

Fråga

2010/11:383 Minimibemanning inom äldreomsorgen

av Gustav Fridolin (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Riksdagen beslöt före jul, på förslag från socialutskottet, att ge regeringen ett tillkännagivande om att de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka ska kompletteras med riktlinjer för bemanning i demensvården. Förslaget är viktigt, eftersom de utmaningar som äldreomsorgen i landet står inför inte enbart kan lösas med mer fortbildning och ökad fokusering på värdighetsfrågor utan också kräver tillräckliga resurser. Riktlinjer om bemanning kan fungera som varningsklocka för att tillsyn ska ske när ett boende har för få anställda.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon vidtagit med anledning av riksdagens tillkännagivande.