den 15 mars

Fråga

2010/11:382 Tågkommunikationerna i Mälardalen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Kommunikationerna i Mälardalen och speciellt sträckan Västerås–Stockholm är av stor betydelse för tusentals människor i Västmanland och Stockholmsregionen när det gäller arbetspendling och studier. Nyligen skrev ett antal myndighetschefer i regionen om hur tågförseningarna påverkar deras dagliga arbete och möjligheten att bedriva en effektiv verksamhet när personal eller inbjudna inte hinner fram i tid på grund av tågen. Dåliga kommunikationer påverkar förstås myndigheternas och kommunernas och företagens möjligheter att behålla och inte minst rekrytera medarbetare. Flera stora företag som Bombardier, Westinghouse och ABB är också beroende av specialister som kan bli medarbetare på deras kontor i Västerås.

För att de större orterna utanför Stockholmsområdet ska fortsätta växa och locka till sig både invånare, studenter och medarbetare och nyetablering av företag är det av central betydelse att vi har fungerande kommunikationer. Bekymmer har dels varit själva tågen, dels signalsystem, men även brist på personal och mötesplatser.

Regionen Stockholm–Mälardalen är en viktig motor för svensk ekonomi, och arbetsmarknadsregionen är också viktig för Västmanland när det gäller kompetensförsörjning och tillgång till arbete. Ska vi fortsätta att utvecklas och växa krävs det att regeringen prioriterar insatser i sträckan Stockholm–Västerås (Västmanland).

Min fråga till statsrådet är:

Kommer den utveckling som ägt rum att innebära att statsrådet prioriterar om och prioriterar upp insatser för att lösa de bekymmer som finns med tågkommunikationerna mellan Västerås/Västmanland och Stockholm?