den 15 mars

Fråga

2010/11:380 Nordisk samekonvention

av Ann-Kristine Johansson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Vid Nordiska rådets session i Reykjavik 1995 beslöts att inleda arbetet med en nordisk samekonvention. Hösten 2001 tillsattes en expertkommitté med uppgift att utarbeta ett förslag till nordisk samekonvention i syfte att säkerställa det samiska folkets rätt att själva bestämma om sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att för sina egna syften förfoga över sina naturtillgångar. Förslaget som lades fram hösten 2005 har remissbehandlats i de tre länderna och sametingen har ställt sig positiva till konventionsutkastet. Vid de årliga mötena mellan sametingens presidenter och ministrar med ansvar för samefrågor har man bekräftat att arbetet med en nordisk samekonvention ska gå vidare.

Vid möte med den arktiska parlamentarikerkommittén i Tromsö den 22 februari i år lämnades en redogörelse för arbetet med en nordisk samekonvention. Det är glädjande att arbetet nu äntligen har kommit så långt att förhandlingarna kommer att påbörjas, och förhoppningsvis kommer dessa att avslutas inom den femårsperiod som utlovats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till landsbygdsministern:

Vilken är statsrådets inställning till tidsprocessen och kommer han att ta något initiativ i den frågan samt hur ser ratifikationsprocessen ut?