den 11 mars

Fråga

2010/11:368 Västerdalsbanan

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Västerdalsbanan står inför ett akut hot om nedläggning av persontrafiken på banan. Efter år av nedprioritering är standarden på banan i dag undermålig. Ändå har banan en stor betydelse för både gods- och persontrafik och därmed för Västerdalarnas utveckling.

Företagen längs banan behöver stråket på järnvägen för säkra och miljövänliga transporter av gods. Medborgarna har behov av att förflytta sig till utbildningsorter och arbetsplatser. Banan är också en naturlig matarbana till pulsordern Dalabanan. Västerdalsbanan mellan Malung och Repbäcken är även ett uttalat riksintresse.

Det är därför oroande om persontrafiken på banan skulle läggas ned. Det är ett stort resursslöseri att inte använda sig av redan byggd befintlig infrastruktur. Om banan inte trafikeras flyttas persontrafiken över till buss eller bil, vilket spär på de globala klimateffekterna och ökar de lokala utsläppen av luftföroreningar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att persontrafiken på Västerdalsbanan säkerställs?