den 3 mars

Fråga

2010/11:352 Kvinnors skuldsättning på grund av mikrolån

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Det har kommit till min kännedom att systemet med mikrolån har blivit en skuldfälla för fattiga människor, i synnerhet kvinnor. Låntagare tvingas ta nya lån till höga räntor för att betala av mikrolånen. Den årliga räntan kan vara så hög som 30 procent hos låneinstitut som Grameen Bank. Det finns uppgifter om att människor som inte kan betala tillbaka tvingats på flykt från sina hembyar för att slippa bli utsatta av andra mikrolånstagare. Samtidigt har det kommit rapporter om att 608 miljoner NKR har överförts från Grameen Bank till ett nystartat bolag av bankens grundare. Till största delen handlar det om biståndspengar från Norge, Sverige och andra länder. Sverige har via Sida bidragit med 190 miljoner kronor till Grameen Bank. Norges motsvarighet till Sida, Norad, har fått bolaget att betala tillbaka 170 miljoner av den överförda summan.

Det är uppseendeväckande att biståndspengar finansierar en verksamhet som uppenbart får utsatta kvinnor att hamna i en ännu mer hopplös situation till följd av skuldsättning utan att några åtgärder vidtas. Det är även märkligt att ansvarigt statsråd inte agerat när överföringen av biståndspengar till ett privat bolag uppdagats.

Med hänsyn till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Gunilla Carlsson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera att mikrolån som finansierats med svenska biståndspengar inte leder till att människor fastnar i skuldfällor samt för att granska Grameen Banks agerande i samband med överföringen av biståndsmedel till ett privat bolag?