den 3 mars

Fråga

2010/11:350 Framtiden för Skatteverkets lokala servicekontor

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket har tillsammans med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ett relativt väl spritt nät av servicekontor för att underlätta för medborgarna att få information och göra sina ärenden. Nu har regeringens besparingar på Försäkringskassan föranlett myndigheten att lägga fram en handlingsplan där man avser att dra ned på den lokala närvaron och sin medverkan i servicekontoren. Detta får konsekvenser för medborgare som använder sig av kassans service, men i förlängningen också innebär att servicen från exempelvis Skattemyndigheten blir lidande.

Min fråga till finansministern är om han avser att vidta åtgärder för att garantera en fortsatt lokal service från Skatteverket i gemensamma servicekontor med andra myndigheter, såsom Försäkringskassan.