den 3 mars

Fråga

2010/11:349 Myndighetsservice i glesbygd

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sedan 2008 samverkar Skatteverket med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i så kallade lokala servicekontor. På servicekontoret kan medborgarna få hjälp med alla ärenden som Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hanterar. Han eller hon behöver alltså inte besöka olika kontor när vederbörande till exempel ska flytta till en annan ort, börja arbeta efter en långtidssjukskrivning eller starta ett företag. Varje handläggare på servicekontoret kan hjälpa till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Avsikten var också att många servicekontor skulle hålla till i samma lokaler som Arbetsförmedlingen.

Servicekontoren innebär en personlig service inte minst på orter där invånarunderlaget hade varit för litet för ett kontor för varje myndighet. Just nu finns 112 servicekontor i gång. De kontoren hade förra året 2,7 miljoner besök och beräknades i år få 3,5 miljoner.

Försäkringskassan avser nu att dra sig ur detta projekt på grund av regeringens sparkrav. Skatteverket som lagt ned sin egen kontorsstruktur till förmån för den gemensamma kan komma att tvingas säga upp både personal och lokaler. Störst är givetvis hotet mot mindre orter med svagt befolkningsunderlag, orter som finns i glesbygden men också i andra delar av landet. Avståndet för medborgarna och småföretag för att få service blir dock störst för glesbygden.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att glesbygden och små orter med svagt befolkningsunderlag ska kunna ha kvar lokal service?