den 3 mars

Fråga

2010/11:348 Skatteverket och lokala servicekontor

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under 2008 öppnade Skatteverket tillsammans med Försäkringskassan ca 40 nya servicekontor. Det första servicekontoret öppnade den 6 mars 2008 i Nordstan i centrala Göteborg. På servicekontoret kan medborgarna få hjälp med alla ärenden som Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hanterar. Han eller hon behöver alltså inte besöka olika kontor när vederbörande till exempel ska flytta till en annan ort, börja arbeta efter en långtidssjukskrivning eller starta ett företag. Varje handläggare på servicekontoret kan hjälpa till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Avsikten var också att många servicekontor skulle hålla till i samma lokaler som Arbetsförmedlingen.

Inrättandet av servicekontoren innebar en personlig service på orter där invånarunderlaget hade varit för litet för ett kontor för varje myndighet. Även öppettiderna blev generösare än om myndigheterna hade haft var sitt kontor. Trots den förbättrade servicen blev också kostnaden lägre för alla skattebetalare än om myndigheterna hade haft egna, skilda kontor. Slutmålet var 124 servicekontor över hela Sverige. Just nu finns 112 servicekontor i gång. De kontoren hade förra året 2,7 miljoner besök och beräknades i år få 3,5 miljoner. Försäkringskassan avser nu att dra sig ur detta projekt på grund av regeringens sparkrav. Skatteverket som lagt ned sin egen kontorsstruktur till förmån för den gemensamma lämnas i sticket och kan komma att tvingas säga upp både personal och lokaler. Givetvis blir medborgarna då utan lokal service – även från Skatteverket.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att bevara en lokal myndighetsservice, inte minst på orter med svagt befolkningsunderlag?