den 25 februari

Fråga

2010/11:335 Kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Efter flera domar i Migrationsöverdomstolen 2009 och 2010 och det rättsliga ställningstagandet av rättschefen vid Migrationsverket den 11 mars 2010 har familjeåterförening i Sverige i praktiken blivit helt omöjlig för personer som kommer från till exempel Somalia. Det gäller även familjeåterförening av kärnfamiljen, man, hustru och minderåriga barn.

Enligt uppgift har tjänstemän i Justitiedepartementet fått i uppdrag att utreda denna problematik och redovisa resultatet i en departementspromemoria.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

Avser statsrådet att återkomma med förslag när det gäller lösningen på denna angelägna humanitära fråga och i så fall när?