den 29 oktober

Fråga

2010/11:33 Jäv i de djurförsöksetiska nämnderna

av Helena Leander (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I ett färskt beslut (5192-2009) kritiserar Justitieombudsmannen tre djurförsöksetiska nämnder för jäv, därför att ledamöter i varierande grad fått delta i besluten även när de varit jäviga. I beslutet skriver JO bland annat följande: ”Av JO:s utredning att döma har de brister som uppdagats sin grund i en alltför informell handläggningsform, där inhämtande av upplysningar – beredningsåtgärder – inte tydligt åtskiljs från föredragning och överläggning inför beslut. Metoden att i de beslutande organen engagera företrädare för dem som ofta uppträder som sökande synes vidare bidra till en risk för att jävsproblematiken byggs in i verksamheten, vilket ärendet illustrerar.”

Varje djurförsöksetisk nämnd består av tolv ledamöter, och av dessa är fyra forskare som utför djurförsök – resten är jurister, djurförsökspersonal och lekmän som företräder allmän- och djurskyddsintresset. Risken för att jävsituationer uppstår är alltså uppenbar. Detta är extra allvarligt då det inte finns någon möjlighet att pröva en jävsfråga genom överklagan, eftersom bara den sökande kan överklaga beslutet. 2006 års djurförsöksetiska utredning (SOU 2007:75) föreslog att det ska inrättas en central djurförsöksetisk nämnd, till vilken de regionala nämnderna ska kunna överlämna beslut för avgörande i principiellt intressanta fall eller då nämnden är oenig, förutsatt att minst tre ledamöter begär det. Hittills har dock ingenting hänt med förslaget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förhindra jäv i de djurförsöksetiska nämnderna.