den 14 februari

Fråga

2010/11:304 Minskning av kadmiumtillförseln

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Kadmium klassas som en mycket giftig tungmetall och är utpekad som ett av de farliga ämnena i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kadmium finns i jorden och tas upp av växter genom rotsystemen. Kadmium tillförs även marken genom luften, från avloppsslam och via handelsgödsel. Beräkningar från SLU visar att halterna av kadmium i matjord har ökat med mer än 30 procent sedan 1990-talet. Människan tar upp kadmium främst genom matintag. Baslivsmedel såsom potatis, grönsaker och rotfrukter är livsmedel som har ett relativt högt innehåll av tungmetallen. Detta innebär att vegetarianer och de som äter mycket grönsaker har högre halter av kadmium i kroppen än andra. Även kvinnor utsätts i högre grad för kadmium då lägre järnvärden leder till ökad upptagningsförmåga av metallen. I och med att halveringstiden på kadmium är tiotals år ökar mängden i kroppen successivt med åldern. Kemikalieinspektionen har nyligen kommit med en rapport om kadmiumets effekt på hälsan, Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus, 1/11, 2011. Enligt rapporten är det viktigt att väsentligt minska spridningen av kadmium. Den största källan till spridning av kadmium till åkermark är nedfallet från luft och den näst största källan är tillförsel via gödselmedel. Fram till och med den 1 januari 2010 hade Sverige en skatt på kadmium i och med skatten på handelsgödsel. Den skatten har alltså nu tagits bort och därmed också ett styrmedel för att minska spridningen av den farliga tungmetallen.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsministern:

Vad avser landsbygdsministern att göra för att minska andelen kadmium i vår åkerjord och därmed även i vår mat?