den 11 februari

Fråga

2010/11:295 Hot mot Västerdalälven

av Jan Lindholm (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Miljödomstolen har tillåtit en höjning av dämningsgränsen på 2,33 meter vid Eldforsen i Västerdalälven och gett tillstånd för Fortum att starta drift. För bolaget innebär detta en tilldelning av elcertifikat till ett värde av 184,5 miljoner kronor.

Domstolen har inte tagit någon hänsyn till de skador som inträffar nedströms kraftverket i den genom lag skyddade älvsträckan. Såväl Stadarforsen som Skifsforsen får allvarliga skador. Skadorna bedöms så omfattande att ingreppet måste strida mot miljöbalkens 4 kap. 6 §.

Regeringen har möjlighet att senast den 18 februari besluta att förbehålla sig prövningsrätt innan den överklagade domen avgörs. Min fråga till ministern är därför:

Kommer miljöministern att ta initiativ till att regeringen använder sin möjlighet att stoppa utbyggnaden i Västerdalälven?