den 9 februari

Fråga

2010/11:287 Personalliggare

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I mars i fjol ställde ledamoten Inger Jarl Beck en skriftlig fråga till finansministern angående personal- eller närvaroliggare. Personalliggare existerar i dag inom frisörs- och restaurangbranschen och har där visat sig vara väldigt effektiva system mot svart verksamhet.

Statsrådet svarade att ”Personalliggarsystemet har för Finansdepartementets räkning utvärderats av Lars Korsell i departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43). Han har i enlighet med sitt uppdrag även lämnat förslag till utvidgning av systemet. Förslagen har remissbehandlats och beredning pågår inom Regeringskansliet. Jag är inte beredd att föregripa det arbetet.”

Korsell föreslog alltså i september 2009 en utvidgning till branscherna bygg och tvätteri.

Beredningen har nu pågått över ett år och någon proposition finns ej angiven i regeringens propositionsförteckning för våren.

När avser statsrådet att framlägga ett förslag på närvaroliggare i bygg- och tvätteribranscherna?