den 9 februari

Fråga

2010/11:284 Ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården

av Anders W Jonsson (C)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Stick- och skärskador eller exponering av blodstänk och kroppsvätskor är vanliga inom hälso- och sjukvården. Den oro som läkare, sjuksköterskor och annan personal känner när de till exempel stuckit sig på en kanyl har stor påverkan på välbefinnandet och kan även påverka den psykiska hälsan. Om sticket dessutom lett till en infektion kan en livslång och ibland livshotande sjukdom bli följden. EU har gjort beräkningar som visar att ca 1 miljon stick- och skärskador sker varje år. Inga exakta uppgifter finns för Sverige men exempelvis sökte 140 personal på Akademiska sjukhuset under perioden januari till och med maj 2010 infektionskliniken på grund av stick- eller skärskada.

EU har i direktiv 2010/32 av den 10 maj 2010 beslutat att medlemsländerna ska genomföra det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers Association) och EPSU (European Federation of Public Service Unions).

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller se till att arbetsmarknadens parter genom avtal vidtar de åtgärder som är nödvändiga senast den 11 maj 2013.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Kan arbetsmarknadsministern identifiera några speciella problemområden där Sverige kommer att ha svårigheter att uppnå de mål som ställs i direktivet, och kommer hon i så fall att vidta några åtgärder?