den 7 februari

Fråga

2010/11:281 Räddningsinsats till sjöss, RITS

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Mot bakgrund av bland annat brandkatastrofen med passagerarfartyget Scandinavian Star, uppdrog regeringen år 1990 åt Räddningsverket att, i samråd med Kustbevakningen och Sjöfartsverket, träffa avtal med fem kommuner om styrkor för Räddningsinsats till sjöss, RITS. Ett avtal godkändes av regeringen den 3 september 1992. Avtalet omförhandlades och nya avtal tecknades med Stockholms, Göteborgs, Helsingborgs, Karlskronas och Gotlands kommuner år 1998.

Kommunerna initierade, mot bakgrund av behovet av förtydliganden kring de statliga myndigheternas ambitioner, överläggningar med Räddningsverket om verksamhetens inriktning och omfattning.

Regeringen uppdrog 2010 till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att genomföra en översyn av RITS-verksamheten. Uppdraget redovisades den 1 juni 2010.

Sjöfartsverket begärde att få inkomma med ett särskilt yttrande i ärendet. Sådant yttrande synes ännu inte ha inkommit och beredningen av översynen har avstannat. Konsekvensen av detta är bland annat att Storgöteborgs räddningstjänst den 30 december 2010 sagt upp avtalet med staten. Flera kommuner överväger att göra samma sak.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkra att samarbetet kan fortsätta mellan staten och kommunerna i denna för säkerheten viktiga fråga?