den 7 februari

Fråga

2010/11:280 Studiemedel vid halv studieoförmåga

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

För den som har arbete och blir sjuk, men har viss arbetsförmåga finns möjligheten att vara sjukskriven på deltid. Denna möjlighet finns dock inte för studerande. Frågan har lyfts vid ett antal tillfällen, i olika sammanhang senast i den studiesociala kommittén SOU 2009:28. Kommittén ansåg att det bör blir möjligt att studera med studiemedel på deltid parallellt med att vara partiellt sjukskriven med sjukpenning. De konstaterar att genom att göra det möjligt att kombinera partiell sjukskrivning med studier ges sjuka ökade förutsättningar att vara aktiva, vilket bör minska både antalet sjukskrivningar och sjukperiodernas längd.

Regeringen skriver i budgetpropositionen, utgiftsområde 15: ”Den parlamentariska utredningen Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48) har bland annat i uppgift att analysera och föreslå regler för hur arbetsförmåga respektive studieförmåga ska kunna kombineras. För att regeringen ska kunna göra en samlad bedömning av regelverket för studerande vid sjukdom bör en parallell översyn göras av de bestämmelser om studiemedel under sjukdom som i dag finns inom studiemedelssystemet. Vid översynen bör särskilt belysas hur felaktiga utbetalningar ska kunna förhindras.”

Vad detta betyder är inte särskilt tydligt. Om regeringen avser att begrava frågan helt till dess utredningen kommit med sitt slutbetänkande 2013 är detta mycket olyckligt. Frågan har fått genomlysning genom det flertal utredningar som tittat på frågan.

Kommer statsrådet att verka för att genomföra dessa förändringar inom en snar framtid, utan att först avvakta den parlamentariska utredningen Hållbara försäkringar vid sjukdom med dess betydligt bredare fokus?