den 25 januari

Fråga

2010/11:251 Konsumtionskrediter och konsekvenser för finansmarknaden

av Jacob Johnson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Hushållens skuldsättning har ökat starkt under lång tid och uppgick 2009 till ca 170 procent av hushållens disponibla inkomster. Skuldsättningen fortsätter att öka och har enligt många bedömare nått en riskabel hög nivå. Skulderna hos hushållen ökar avsevärt snabbare än ekonomin i sin helhet, mätt som bnp.

Ökningen består främst av ökade bolån. De stigande fastighetsvärdena, som bland annat beror på att fastighetsskatten har avskaffats, har gett större möjligheter för hushållen att öka sin belåning även för konsumtionsändamål. Om de stigande fastighetspriserna skulle förbytas i prisfall kan enskilda hushåll hamna i stora svårigheter. En annan effekt kan bli obalanser på finans- och kreditmarknaden, som kan tvinga fram högre räntemarginaler från bankernas sida. Det kan i sin tur tvinga hushållen att relativt snabbt minska sin skuldsättning genom sänkt konsumtion, med sänkt efterfrågan i ekonomin och troligen stigande arbetslöshet som följd.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansmarknadsminister Peter Norman:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att hushållens konsumtionskrediter skadar stabiliteten i finans- och kreditmarknaden?