den 21 januari

Fråga

2010/11:244 Nedskärningar av potter i den nationella planen

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I den nationella planen 2010-2021 finns ett antal potter med medel avsatta för övriga åtgärder. Det gäller exempelvis miljöinvesteringar och åtgärder för att öka andelen resande med kollektivtrafik och cykel. Dessa åtgärder är mycket viktiga, inte minst för att förebygga trängsel och miljöproblem. Jag är därför bekymrad över att dessa potter har fått minskade resurser när regeringen omfördelat medel i den nationella planen. Potten för miljö har skurits ned med 300 miljoner kronor. Trimning och effektivisering har skurits ned med 750 miljoner, forskning och utveckling med 600 miljoner.

Redan innan nedskärningarna konstaterade Trafikverket att de resurser som tilldelats potterna var små i förhållande till behoven. För miljöinvesteringarna konstaterades hösten 2009 att "de inventerade behoven är väsentligt mycket större än vad som kan inrymmas i planförslaget. Trafikverkens bedömning är att en lägre ambitionsnivå än den föreslagna ökar risken att åtgärder tvingas genomföras genom förelägganden utifrån miljölagstiftning, vilket leder till ökade kostnader." För trimning och effektivisering konstateras att "behoven är väsentligt mycket större än vad som kan tillgodoses i förslaget till plan. Det gäller inte minst behoven kopplade till järnväg."

Trots dessa tydliga budskap från Trafikverket väljer regeringen att minska resurserna ytterligare under hösten 2010.

Hur avser statsrådet att hantera de negativa konsekvenserna av nedskärningarna av potterna för övriga åtgärder, såsom miljö, forskning och trimningsåtgärder?