den 5 januari

Fråga

2010/11:212 Åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

FN:s världshälsoorganisation WHO presenterade hösten 2008 en rapport om hälsans bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen. I maj 2009 antog WHO en resolution om åtgärder för att påverka de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa utifrån Marmotkommissionens förslag. De övergripande rekommendationerna var att

1. förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv

2. angripa den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt, nationellt och lokalt

3. utveckla och använda metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa, utveckla kunskapsbasen, utbilda människor att se hälsans sociala bestämningsfaktorer och utveckla människors medvetenhet om dessa.

Resolutionen innehåller förslag på åtgärder för en jämlik folkhälsa inom en generation. Flera länder bland annat Storbritannien har tillsatt liknande kommissioner.

I Sverige valde regeringen att i stället för kommission ge ett myndighetsuppdrag till Folkhälsoinstitutet, att ”med utgångspunkt i den av riksdagen beslutade folkhälsopolitiken analysera vilka lärdomar som kan dras för svensk del av det arbete som har bedrivits av den av Världshälsoförsamlingen tillsatta kommissionen om sociala bestämningsfaktorer för hälsa”. Rapporten överlämnades till regeringen i mars 2010.

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit med anledning av Folkhälsoinstitutets förslag och WHO:s rekommendationer som nämnts ovan?