den 21 december

Fråga

2010/11:201 Åtgärder baserade på folkhälsopolitisk rapport

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken.

Folkhälsoinstitutet gav ut en första rapport 2005 och helt nyligen har Folkhälsopolitisk rapport 2010 presenterats. Syftet är att ge regeringen en överblick av hur folkhälsan utvecklats, resultat av åtgärder som genomförts samt att rekommendera framtida satsningar. För att underlätta för regeringen att göra strategiska val och prioritera har man valt att dela in de elva målområdena i rapporten i tre strategiska områden:

·       Goda livsmiljöer

·       Levnadsvanor

·       Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

I rapporten finns ett stort antal förslag.

Det finns fortfarande tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper och i vissa avseenden ökar dessa skillnader.

För att folkhälsoarbetet ska få genomslag krävs politiska beslut på olika nivåer och ett brett anslag. Det berör de flesta politikområden och sektorer i samhället.

Ett långsiktigt hållbart samhälle måste vara hållbart för såväl människor som miljö. Miljöpartiet anser att ett aktivt folkhälsoarbete är helt centralt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av rapporten?