den 17 december

Fråga

2010/11:194 Syrebrist i Östersjön

av Christer Engelhardt (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det råder i dag syrebrist i Östersjön, den största syrebristen på 50 år enligt en kartläggning. Orsaken är bland annat bristen på inflöde av saltvatten.

Vi kan konstatera att havsmiljön i Östersjön är i obalans. Andra tecken på att havsmiljön är i obalans är algblomning, utfiskning samt utsläpp av olja som orsakar skador på djurlivet och stränderna.

Miljöproblemen är gränsöverskridande vilket ställer krav på gemensamt agerande från länderna omkring Östersjön för att hitta lösningar. Åtgärder måste vidtas för att förhindra övergödning, utsläpp av farliga ämnen, utfiskning och för att öka den biologiska mångfalden. Östersjön måste åter bli ett levande hav.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta från svensk sida och i samverkan med länderna runt Östersjön för att förbättra Östersjöns miljö och dess syresättning?