den 17 december

Fråga

2010/11:191 Förmånsbeskattning

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt Svenska Dagbladet kringgår revisionsföretag inkomstskattelagen. Anställda som belönas med delägarskap får köpa aktier i företaget till ett mycket lågt pris, till exempel 10 kronor per aktie. Aktierna ger delägarna rätt till del av företagets årliga utdelning, vilket kunnat uppgå till 15 000 kronor per aktie. Trots det låga priset på aktierna har ingen förmånsskatt betalats.

Företagen motiverar agerandet med att aktierna inte har något marknadsvärde eftersom de endast får ägas av verksamma vid företaget.

Det är upprörande att stora revisionsföretag ägnar sig åt denna skatteplanering. Självklart måste aktierna förmånsbeskattas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att vidta några åtgärder i syfte att aktier, som delägare i företag får köpa till ett mycket lågt pris och som ger rätt till stora utdelningar, ska förmånsbeskattas?