den 14 december

Fråga

2010/11:175 Forskningsanslag och Formas

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sverige har länge varit en stark aktör inom miljögiftsforskningen, en ställning som byggt på en solid forskningstradition. Detta forskningsområde kräver ytterligare resurser, speciellt nu när kemikaliefrågorna klättrar på den politiska agendan såväl nationellt som internationellt.

I höstbudgeten anslogs 25 miljoner kronor per år i fyra år för Kemikalieinspektionens (KemI) arbete med en handlingsplan för kemikalier. I budgeten står att ”Sverige ska vara drivande för en mer effektiv kemikaliepolitik i EU”. KemI agerar inom EU och internationellt för arbete med riskbedömning av kemikalier. För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs ett väl underbyggt vetenskapligt underlag. Svensk forskning inom det miljötoxikologiska området har blivit än viktigare för KemI nu efter att myndigheten fått detta regeringsuppdrag.

Då KemI inte har någon egen kompetens inom miljötoxikologi använder sig myndigheten av stöd från det svenska forskarsamhället, däribland forskningsrådet Formas. Formas har, anmärkningsvärt nog, inte avsatt några medel för miljögiftsforskning de senaste två åren. Effekterna av detta är ett bekymmer för KemI:s framtida arbete. Om forskningsstödet till miljögiftsforskning fortsätter att ligga på dagens nivå kan det bli svårt att under de närmaste åren framgångsrikt driva frågor om riskbegränsning av kemikalier inom EU och internationellt.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern Andreas Carlgren:

Vad avser miljöministern att göra för att undvika detta problem och i stället stärka miljögiftsforskningen inom Formas?