den 10 december

Fråga

2010/11:164 Fackelgas

av Christina Karlsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Enorma mängder gas facklas bort på oljefält och i processindustrier runt om i världen helt i onödan i dag. Det handlar om uppemot 150 miljarder kubikmeter gas årligen. I stället för att fackla bort gasen är det fullt möjligt att förtäta den till flytande syntetiska drivmedel som fungerar i vanliga, ej ombyggda dieselmotorer. Detta skulle ge gaserna en ny marknad och ersätta råoljebaserad dieselolja. Detta medför att en mindre mängd olja behöver pumpas upp, vilket minskar energislöseriet och utsläppen av fossil CO2 mellan 30 och 60 procent.

Att transportera gas via pipelines längre sträckor är många gånger både dyrt och miljöskadligt. Däremot kan mindre nät byggas mellan borrhålen, där det är fullt möjligt att samla in gasen och omvandla den till syntetiska drivmedel. Drivmedlet kan därefter transporteras vidare på ett enklare och mer energisnålt sätt.

Miljöministern uttrycker ofta att det är mer effektivt att åtgärda miljöproblem utomlands än här hemma, om man vill minska utsläpp av växthusgaser. Fackling av gaser är ett bra exempel på ett sådant miljöproblem.

Avser miljöministern att agera inom EU och i andra internationella sammanhang för att minska energislöseriet och främja att gas som i dag facklas bort i stället tas till vara?