den 10 december

Fråga

2010/11:162 Uppföljning av minoritetslagen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk började gälla från den 1 januari 2010. Det var en efterlängtad lag som tydligt slår fast vikten av att Sveriges kommuner och myndigheter aktivt arbetar med de fem officiella minoriteterna i Sverige på alla nivåer i samhället. En viktig del i lagen var det finska förvaltningsområdet, där regeringen aktivt bidragit till att stötta de kommuner som ingått i förvaltningsområdet. Regeringen har också stöttat de kommuner som frivilligt har anslutit sig till det finska förvaltningsområdet, bland annat Västerås stad som var första staden att frivilligt begära att bli ett finskt förvaltningsområde utöver de städer som fanns med i ursprungsförslaget till lagtexten. Nu har det gått drygt ett år och det är angeläget för riksdagen att följa upp kvaliteten och innehållet i detta arbete för att se om lagstiftarens mål och ambitioner får effekt i exempelvis kommunernas praktiska arbete. Det får inte vara så att en kommun eller ett landsting enbart i teorin är ett förvaltningsområde för finska eller någon annan minoritet, som i de norra länen. Det är viktigt att statusen som förvaltningsområde och det serviceutbud som erbjuds enskilda medborgare på lokal/regional nivå också är reellt, exempelvis äldreboende med anställda som kan finska, olika förskolesatsningar men också samrådsfunktioner mellan kommuner, landsting och företrädare för minoriteterna.

Min fråga till statsrådet är om han snart kommer att ta initiativ till att en uppföljning genomförs för att bedöma om lagen redan gett konkreta effekter ute i landet.?