den 9 december

Fråga

2010/11:154 Insatser för en levande skärgård

av Billy Gustafsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

En levande skärgård i vårt land med åretruntboende och företagare kräver såväl samhällsservice som fungerande person- och godstransporter. Sommartid vistas många människor i skärgården medan det under resten av året är mer glesbefolkat, och under den delen av året är transportmöjligheterna betydligt försämrade.

Det finns en betydande utvecklingspotential i skärgården. Ur såväl sysselsättningsperspektiv som ambitionen att ha en levande landsbygd, är det angeläget att samhället stöder utvecklingsmöjligheter i hela landet så att verksamheter kan verka under alla årets månader.

Det gäller att ta vara på möjligheterna, och där har samhället totalt sett och inte minst staten ett ansvar såväl vad gäller samhällsservice som en fungerande infrastruktur. Offentlig och kommersiell service till företag och boende, samt effektiva person- och godstransporter under hela året, inte minst i skärgården, behöver därför stärkas.

Mot denna bakgrund är min fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa bättre förutsättningar för en levande skärgård?