den 25 november

Fråga

2010/11:111 AT-tjänstgöring i Sverige för svenskar som läser till läkare i utlandet

av Lena Hallengren (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sjukvården har ett stort behov av fler läkare. Bristen på läkare är inte tillfällig. Både den förra och den nuvarande regeringen har utökat antalet platser på läkarutbildningen. För att komma till rätta med läkarbristen har arbetsgivare de senaste åren tvingats att vidta olika kortsiktiga åtgärder. Några har förlitat sig på ett hyrläkarsystem, andra har rekryterat läkare utomlands för att kortsiktigt klara sitt uppdrag. En stor resurs som borde tas till vara bättre är de svenskar som läser till läkare i utlandet på svenska studiemedel. Det handlar om ca 2 500 personer. Majoriteten av dessa vill fortsätta sin karriär i Sverige och vill därför göra sin nödvändiga praktik – AT-tjänstgöring – i Sverige. Antalet AT-platser är i dag en flaskhals i det svenska sjukvårdssystemet. Läkare får vänta på AT-plats och vissa sjukhus erbjuder endast AT-platser till läkare med svensk examen. Det vore önskvärt att staten och landstingen gjorde en nationell överenskommelse om fördelningen och dimensioneringen av AT-platser för att säkra att de nationella behoven kan tillgodoses. I detta sammanhang bör hänsyn tas till att svenskar som läser till läkare i andra länder är en viktig resurs.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att underlätta för svenskar som läser till läkare utomlands med svenska studiemedel att göra AT-tjänstgöring i Sverige?