den 25 november

Interpellation

2010/11:95 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Allt fler långtidsarbetslösa placeras i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Den så kallade garantin har kritiserats hårt, bland annat därför att den inte erbjuder kvalitativa insatser som leder till jobb. I stället för kompetensutveckling i form av yrkesinriktad utbildning och praktik är de flesta av deltagarna passiva.

Bristerna i garantin visar sig framför allt i den mycket låga andelen av deltagare som kommer ut i jobb. I stället går de flesta vidare till den sista etappen – fas 3. I fas 3, som växer mycket snabbt, befinner sig nu drygt 24 000 personer. Fas 3 har kritiserats mycket hårt för att vara en återvändsgränd. I fas 3 är det till exempel inte tillåtet att erbjuda utbildning som en väg till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Bara drygt 1 procent lyckas lämna fas 3 för ett reguljärt jobb eller utbildning.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern följande:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta med anledning av den skarpa kritik som har riktats mot att ytterst få deltagare i fas 3 kommer ut i jobb?

Ämnar arbetsmarknadsministern göra några förändringar för att tillgodose behovet av utbildning för att underlätta för deltagare i fas 3 att få jobb?

Avser arbetsmarknadsministern att initiera någon utvärdering av fas 3 och när i tid kommer detta i så fall att ske?