den 25 november

Interpellation

2010/11:91 Identitetskravet vid anhöriginvandring

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

När en asylsökande erhåller uppehållstillstånd ska make/maka och barn under 18 år erhålla detsamma på grund av anknytning. Men sådant uppehållstillstånd måste sökas före inresa i Sverige och kräver att man kan styrka sin identitet med en passhandling. Sökande från Somalia saknar pass som Sverige godkänner men har tidigare kunnat beviljas främlingspass för att söka uppehållstillstånd. Sedan en dom från Migrationsöverdomstolen i början av året ställs dock så höga krav på att styrka sin identitet att det i praktiken är omöjligt för somalier att få främlingspass. Somaliska handlingar godtas inte och muntliga intyganden från familjemedlemmar godtas inte heller.

Personer som har lyckats ta sig till Sverige och söker uppehållstillstånd som skyddsbehövande har rimligare krav på att styrka sin identitet vilket gör att somalier som är här kan få uppehållstillstånd. Att få återförenas med sina barn eller andra anhöriga blir dock i praktiken omöjligt om dessa är kvar utanför Sverige. De svenska reglerna leder till att familjer splittras och att barn inte får träffa sina föräldrar. Även personer som har kunnat bevisa att de faktiskt är föräldrar till barnet har nekats återförening eftersom barnet måste kunna styrka sin identitet. Hur detta anses förenligt med barnkonventionen tillika portalparagrafen om barnets bästa i utlänningslagen är mycket oklart.

Många av dessa barn och anhöriga skulle på grund av situationen i Somalia få uppehållstillstånd som skyddsbehövande om de var på plats i Sverige och kunde ansöka om det, men kan inte göra det eftersom asyl inte är möjligt att söka från utlandet. Den enda lösningen blir att utlämna barnen till flyktingsmugglare så att de när de väl har tagit sig till Sverige kan söka asyl eftersom identitetskraven då är rimligare. Flyktingsmugglare torde därför välkomna de hårda identitetskraven, men för de barn och anhöriga som har detta som enda möjlighet är de naturligtvis en katastrof.

Min fråga till ansvarigt statsråd blir därför:

Avser statsrådet att föreslå ändringar i utlänningslagen eller vidta andra åtgärder så att familjer från Somalia och andra länder inte splittras på grund av i dag ej godtagna identitetshandlingar?