den 25 november

Interpellation

2010/11:90 Försvarsmakten och vindkraften

av Peter Jeppsson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den svenska Försvarsmakten försöker ännu en gång utnyttja de omfattande befogenheter som tilldelades dem under det kalla krigets dagar, för flera decennier sedan. Detta gör de denna gång genom att hävda behovet av stora stoppområden runt flera flygplatser.

Det första argumentet som användes var vindkraftvingens möjliga påverkan på JAS radarsystem, ett problem som enligt leverantören Saab Aircraft går att lösa utan tekniska svårigheter. Då fyllde försvaret på skyddsbehovet med nya generella krav på flygsäkerhet.

Resultatet är att myndigheter såsom kommuner, länsstyrelser med flera inte vågar ta något beslut emot försvaret och ifrågasätta deras ofta enkla svar: Nej, vi kan inte godkänna …

Regeringen har försökt att i sin förordning, (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten under punkt 5 b §, försiktigt trycka på och skapa en kreativ dialog. Kortfattad textbeskrivning: Försvaret ska årligen till Regeringskansliet redovisa hur man arbetar för att hjälpa till att underlätta för byggandet av den förnybara energin våg och vindkraft. Punkten träder i kraft den 1 augusti 2010.

De första åren punkten fanns med var det inget datum satt för när den skulle börja gälla, vilket ledde till att försvaret helt nonchalerade den. Vi får se hur de agerar nu när den förstärkts med ett startdatum. Kan vindkraftsprojektörer nu förvänta sig kreativa dialoger med Försvarsmakten?

Just i dagarna är Försvarsmakten i sig själv mycket kreativa och bryter upp tidigare medgivna tillstånd. De vill att ett antal befintliga vindkraftverk, varav vissa är flera år gamla, som finns inom de nya stoppområdena ska rivas, pågående byggen stoppas och ostartade byggen blir även de stoppade. Får de igenom detta så sjunker nuvarande elproduktion från vinden med över 25 procent och mycket av den pågående och planerade byggnationen de kommande åren uteblir. Någon kreativ dialog mellan parter finns inte utan försvaret säger bara att de har bestämt att så här får det bli.

Energiproduktion inom landet utan behov av importerad råvara är en mycket viktig del av landets totalförsvar och är ett riksintresse.

I dag tillåts Försvarsmakten helt nonchalera att deras verksamhet endast är en del av Sveriges totalförsvar. Detta medför orimligt stora negativa konsekvenser för andra delar av totalförsvaret. För något år sedan uttalade Försvarsmakten att klimatförändringar är ett av de största hoten vi har att bemästra.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att få till en begränsning i Försvarsmaktens möjligheter att stoppa projekt som är av riksintresse avseende byggande av förnybar energiproduktion?