den 24 november

Interpellation

2010/11:88 Norviks hamn

av Tommy Waidelich (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Länsstyrelsen, Boverket och Trafikverket har liksom Stockholms stad, Stockholms Hamnar och Nynäshamns kommun uttalat sitt fulla stöd för byggandet av en hamn i Norvik i Nynäshamn. I den hamnstrategiutredning som presenterades 2008 var dock märkligt nog inte Norviks hamn bland dem som pekades ut som en av de prioriterade hamnarna. Enligt utredaren var skälet att planeringen inte var klar. Men ungefär samtidigt som utredningen pågick fattades besluten om investering av Norviks hamn i Stockholms kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanefrågorna och övriga tillstånd löstes i Nynäshamn. Miljööverdomstolen ska den 23–26 november överpröva miljödomstolens för hamnen negativa beslut från december 2009. Naturvårdsverket tar i sitt yttrande till Miljööverdomstolen upp transportinfrastrukturen till land och sjöss och anser att det finns brister i utredningen rörande ”förutsättningar och konsekvenser av att i samverkan med anslutande landinfrastruktur hantera aktuella godsflöden”. Nynäshamns kommun anser i sitt yttrande att det är märkligt att Naturvårdsverket yttrar sig på detta sätt i en fråga där staten uppdragit till Trafikverket såsom ansvarig sektorsmyndighet att svara för planering och drift av vägar och järnvägar.

Nynäshamns kommuns detaljplan för hamnen är överklagad till regeringen. Boverket har yttrat sig positivt till hamnbygget och avslagit samtliga förvaltningsbesvär. Länsstyrelsen säger i sitt yttrande att det behövs utökad hamnkapacitet för att kunna förse regionen med varor på ett miljömässigt sätt. Min tro och förhoppning är att regeringen nu ska gå på länsstyrelsens, Boverkets, Trafikverkets och Nynäshamns kommuns linje och ge klartecken till hamnbygget.

Jag har hört det ryktas att departementet överväger att skicka ut Boverkets yttrande för en ny remissomgång hos de klagande. Jag hoppas att det inte blir så. Jag har självfallet full respekt för att administrativa och rättsliga prövningar ska skötas korrekt. Men en extra remissomgång vore att gå långt utöver vad som krävs. Norviks hamn är en oerhört viktig strategisk näringspolitisk satsning för både Stockholmsregionen och Sverige, och bygget har redan tagit alldeles för lång tid att komma i gång.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till att underlätta för att Nynäshamns kommun äntligen ska få klartecken till att komma i gång med bygget av den för Stockholmsregionen så viktiga hamnen i Norvik?